VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ÚČASTI 

PLATNÉ PRO DIPLOMOVÝ MONTESSORI KURZ PRO VĚKOVÉ SKUPINY 3 - 16 LET, MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ KONANÝ V TERMÍNU LEDEN - PROSINEC 2020

Smluvní strany

Organizátor a zprostředkovatel vzdělávacích kurzů - společnost Erudio Montessori, s.r.o., Unhošťská 2020, Kladno, IČ: 04864565

Poskytovatel kurzu - Montessori Biberkor e.V, Biberkor Strasse 19-23, D-82335 Berg

Účastník kurzu - klient, který se přihlásí na kurz organizovaný nebo zprostředkovaný společností Erudio Montessori, s.r.o.

Vymezení pojmů

Vícedenní kurz bez ubytování - odborný program organizuje nebo zprostředkovává a prodává společnost Erudio Montessori, s.r.o. Ubytování, dopravu a stravu si zařizuje účastník na vlastní náklady. Společnost Erudio Montessori, s.r.o.může doporučit ubytování v okolí.

Akreditovaný kurz - kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Cena kurzu

Cenou kurzu se rozumí poplatek účastníka za jeho účast na kurzu v určitém termínu a lokalitě. Detailní popis kurzu vymezuje jednotlivé položky, které zahrnuje cena kurzu. Pro účastníka je závazná cena platná v momentu přihlášení do kurzu. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny kurzu s platností od data publikování změny ceny.

Cena kurzu činí 88 800 Kč.

Platební metody

Klient uhradí kurzovné bankovním převodem na účet společnosti Erudio Montessori, s.r.o. na základě vystavené faktury.

Přihláška

Pro registraci do kurzu je nutné vyplnit elektronickou přihlášku, včetně veškerých povinných údajů a potvrdit souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami. Do 2 týdnů od registrace je nutné provést zálohovou platbu ve výši 22 000 Kč na účet číslo 2500960023/2010 společnosti Erudio Montessori, s.r.o. Pokud platba nebude na účet společnosti připsána do 2 týdnů (nejpozději však do 14.11.2019 do 23.59 hod), bude rezervované místo postoupeno dalším zájemcům. Potvrzení o přijaté platbě obdržíte e-mailem.

Platby

Požadovaná záloha musí být odeslána nejpozději ve lhůtě stanovené při registraci, zbývající částka bude zaplacena ve dvou splátkách, každá ve výši 33 400 Kč. První splátka musí být zaplacena nejpozději do 10.1.2020 a druhá nejpozději do 10.6.2020. Na každou splátku obdrží účastník samostatnou fakturu. Registrace je platná pouze v případě, že zájemce řádně vyplnil registrační formulář, souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a uhradil zálohu v plné výši. Pokud plátce označený na faktuře platbu neprovede, povinnost zaplatit fakturovanou částku přechází na účastníka kurzu, kterému je tato služba poskytována. Faktury znějící na třetí stranu - plátce - mohou být vydány třetím stranám pouze v období registrace; později musí být vystaveny pouze na účastníka.

Storno

Účastník kurzu má právo stornovat přihlášku do kurzu oznámením této skutečnosti společnosti Erudio Montessori, s.r.o. e-mailem zaslaným na adresu info@erudio-montessori.cz. Po potvrzení storna je klientovi doručen opravný daňový doklad a částka snížená o storno poplatek je vrácena na účet klienta nejpozději do 20 dnů od potvrzení storna. V případě storna v jakémkoliv termínu si vyhrazujeme právo účtovat manipulační poplatek ve výši 500 Kč.

Výše storno poplatků ve vztahu k době před konáním kurzu:

  • do 14.11.2019 do 23.59 hod: 0 % z ceny kurzu

  • od 15.11. do 14.12.2019 do 23.59 hod: 50 % z celkové ceny kurzu

  • od 15.12.2019: 100 % z celkové ceny kurzu

Čekací listina

Pokud je kurz obsazený, další zájemci jsou vedeni na čekací listině. Pokud se místo v kurzu uvolní, místo bude nabídnuto zájemci, který je na čekací listině první v pořadí. Další zájemci budou automaticky upozorněni v okamžiku oznámení dalšího termínu kurzu.

Registrace docházky

Na začátku kurzu obdrží každý účastník evidenční list (evidence docházky). Ten musí předložit na každém kurzu a nechat si jej podepsat lektorem. Požadovat od lektora podpis zpětně není dovoleno. Tyto záznamy jsou součástí diplomu a nesmí se žádným způsobem nahrazovat nebo měnit. Podmínkou získání diplomu je účast na všech modulech diplomového kurzu. V případě neúčasti z vážných důvodů je možné modul absolvovat v náhradním termínu v rámci dalšího ročníku kurzu. Závažným důvodem se myslí nemoc nebo úmrtí v rodině, tyto skutečnosti je nutné doložit potvrzením o nemocenské nebo potvrzením pohřební služby. Kurz lze v náhradním termínu absolvovat pouze za předpokladu, že je v něm volné místo. Pouze z výše uvedených závažných důvodů je možné kurz nahradit zdarma. V ostatních případech je nutné zaplatit poměrnou část z celkové ceny kurzu platné v okamžiku absolvování náhradního termínu.

Osobní odpovědnost

Každý účastník je odpovědný za pravidelnou docházku. Kurz neslouží jako terapeutický program, ani jej nenahrazuje. Účastník je povinen neprodleně informovat organizátora (Erudio Montessori, s.r.o.) o jakýchkoliv změnách týkajících se jeho účasti na kurzu. Organizátor ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za nižší účinnost kurzu v důsledku nepravidelné účasti, nepozornosti nebo nemožnosti pokračovat v kurzu.

Pořizování obrazových a zvukových záznamů

Po konzultaci s lektorem je možné během kurzu pořizovat statické snímky výhradně pro vlastní použití ke studijním účelům. Pořizování videozáznamů a audio nahrávek je zakázáno.

Péče o děti

Prostředí kurzu je přizpůsobeno dospělým účastníků. Děti mohou být přítomné pouze po předběžné dohodě s organizátorem a za předpokladu, že nenarušují průběh kurzu.

Právní nárok

Seminární program je plánován z dlouhodobého hlediska a podléhá průběžným kontrolám kvality. Vyhrazujeme si právo dále rozvíjet nabídku služeb a provádět změny týkající se obsahu i termínů seminářů, stejně jako změny lektorů. Účastníci nejsou oprávněni nárokovat si v těchto případech jakékoliv náhrady škody. Akademie Montessori Biberkor, Montessori Biberkor eV nebo Erudio Montessori, s.r.o. budou neprodleně informovat účastníky o případných změnách. Poskytovatel i organizátor zajistí, že změny jakéhokoli typu nebudou mít vliv na kvalitu obsahu kurzu nebo jeho dokončení. Poskytovatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za škody týkající se osob nebo majetku, které vzniknou účastníkovi v souvislosti s účastí na semináři.

Teze

Příspěvky a teze vytvořené v rámci studijního předmětu jsou duševním vlastnictvím účastníků. Poskytne-li je účastník poskytovateli nebo organizátorovi kurzu, děje se tak na dobrovolném základě a účastníkovi tak nevzniká žádný právní nárok. Účastník semináře obdrží odpovídající seminární materiály, které jsou chráněny autorským právem autora. Reprodukce, šíření a tisk je povolen pouze s výslovným písemným souhlasem autora. Místo právní příslušnosti je příslušný soud v České republice.

Ochrana osobních údajů

Registrací na www.erudio-montessori.cz, nebo přihlášením k zasílání novinek klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů firmou Erudio Montessori, s.r.o.,  IČ: 04864565 podle článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v platném znění, v rozsahu a pro účel stanovený výše.

Klient uděluje tento souhlas pro všechny poskytnuté údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo,       e-mail a fakturační údaje.

Pokud klient prostřednictvím emailu nebo přihlášením se skrz registrační formulář kurzu udělí souhlas k zasílání novinek, newsletterů a obchodních sdělení, společnost Erudio Montessori, s.r.o. je oprávněna osobní údaje využívat k zasílání obchodních sdělení, zejména o nových kurzech, prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy klient přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Více informací na stránce: Ochrana soukromí.

Reportážní fotografie a videozáznam pořízené organizátory - Účastník kurzu odsouhlasením obchodních podmínek a svojí účastí na něm souhlasí se zveřejněním fotografií nebo videa reportážního charakteru, které zachycují jeho osobu, a to za účelem propagace kurzů organizátora.