VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ÚČASTI 

PLATNÉ PRO DIPLOMOVÝ MONTESSORI KURZ PRO VĚKOVÉ SKUPINY 3 - 16 LET, MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ KONANÝ V TERMÍNU LISTOPAD 2024 - LISTOPAD 2025

Smluvní strany

Organizátor a zprostředkovatel vzdělávacích kurzů - společnost Erudio Montessori, s.r.o., Unhošťská 2020, Kladno, IČ: 04864565

Poskytovatel kurzu - Montessori Biberkor e.V, Biberkor Strasse 19-23, D-82335 Berg

Účastník kurzu - klient, který se přihlásí na kurz organizovaný nebo zprostředkovaný společností Erudio Montessori, s.r.o.

Vymezení pojmů

Vícedenní kurz bez ubytování - odborný program organizuje nebo zprostředkovává a prodává společnost Erudio Montessori, s.r.o. Ubytování, dopravu a stravu si zařizuje účastník na vlastní náklady. Společnost Erudio Montessori, s.r.o. může doporučit ubytování v okolí.

Cena kurzu

Cenou kurzu se rozumí poplatek účastníka za jeho účast na kurzu v určitém termínu a lokalitě. Detailní popis kurzu vymezuje jednotlivé položky, které zahrnuje cena kurzu. Pro účastníka je závazná cena platná v momentu přihlášení do kurzu. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny kurzu s platností od data publikování změny ceny.

Cena kurzu činí 88 800 Kč za předpokladu, že kurzovné bude uhrazeno jednorázově po přihlášení a obdržení faktury. Cena kurzu činí 93 000 Kč za předpokladu úhrady ve třech předem stanovených splátkách nejpozději v termínech uvedených níže.

Platební metody

Klient uhradí kurzovné bankovním převodem na účet společnosti Erudio Montessori, s.r.o. na základě vystavené faktury na účet společnosti Erudio Montessori, s.r.o. číslo 2500960023/2010.

Přihláška

Pro registraci do kurzu je nutné vyplnit elektronickou přihlášku, včetně veškerých povinných údajů a potvrdit souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami. Po registraci obdrží účastník kurzu fakturu buď na jednorázovou platbu v plné výši kurzu, tj. 88 800 Kč nebo na první splátku ve výši 22 000 Kč podle toho, kterou variantu financování uvede v přihlášce. Pokud platba nebude na účet společnosti připsána do 2 týdnu, resp. do termínu uvedeného na faktuře, bude rezervované místo postoupeno dalším zájemcům. Potvrzení o přijaté platbě obdrží účastník e-mailem.

Platby

Požadovaná platba musí být odeslána nejpozději ve lhůtě stanovené při registraci, v případě platby ve splátkách budou zbývající částky zaplaceny v dalších dvou splátkách, první ve výši 34 000 Kč nejpozději do 10.11.2024 a druhá ve výši 37 000 Kč nejpozději do 15.4.2025. Na každou splátku obdrží účastník (plátce) samostatnou fakturu. Registrace je platná pouze v případě, že zájemce řádně vyplnil registrační formulář, souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a uhradil doručenou fakturu v plné výši. Pokud plátce označený na faktuře platbu neprovede, povinnost zaplatit fakturovanou částku přechází na účastníka kurzu, kterému je tato služba poskytována.

Storno

Výše storno poplatků ve vztahu k době před konáním kurzu:
do 15.10.2024 činí storno poplatek 0 % z ceny kurzu
od 16.10. do 31.10. 2024 činí storno poplatek 50 % z celkové ceny kurzu (t.j. 44 400 Kč)
od 1.11.2024 činí storno poplatek 100 % z celkové ceny kurzu (t.j. 88 800 Kč) 

Čekací listina

Pokud je kurz obsazený, další zájemci jsou vedeni na čekací listině. Pokud se místo v kurzu uvolní, místo bude nabídnuto zájemci, který je na čekací listině první v pořadí. Další zájemci budou automaticky upozorněni v okamžiku oznámení dalšího termínu kurzu.

Registrace docházky

Na začátku kurzu obdrží každý účastník evidenční list (evidence docházky). Ten musí předložit na každém kurzu a nechat si jej podepsat lektorem. Požadovat od lektora podpis zpětně není dovoleno. Tyto záznamy jsou součástí diplomu a nesmí se žádným způsobem nahrazovat nebo měnit. Podmínkou získání diplomu je účast na všech modulech diplomového kurzu. V případě neúčasti z vážných důvodů je možné modul absolvovat v náhradním termínu v rámci dalšího ročníku kurzu. Závažným důvodem se myslí nemoc nebo úmrtí v rodině, tyto skutečnosti je nutné doložit potvrzením o nemocenské nebo potvrzením pohřební služby. Kurz lze v náhradním termínu absolvovat pouze za předpokladu, že je v něm volné místo. Pouze z výše uvedených závažných důvodů je možné kurz nahradit zdarma. V ostatních případech je nutné zaplatit poměrnou část z celkové ceny kurzu platné v okamžiku absolvování náhradního termínu.

Osobní odpovědnost

Každý účastník je odpovědný za pravidelnou docházku. Kurz neslouží jako terapeutický program, ani jej nenahrazuje. Účastník je povinen neprodleně informovat organizátora (Erudio Montessori, s.r.o.) o jakýchkoliv změnách týkajících se jeho účasti na kurzu. Organizátor ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za nižší účinnost kurzu v důsledku nepravidelné účasti, nepozornosti nebo nemožnosti pokračovat v kurzu.

Pořizování obrazových a zvukových záznamů

Po konzultaci s lektorem je možné během kurzu pořizovat statické snímky výhradně pro vlastní použití ke studijním účelům. Pořizování videozáznamů a audio nahrávek je zakázáno.

Péče o děti

Prostředí kurzu je přizpůsobeno dospělým účastníků. Děti mohou být přítomné pouze po předběžné dohodě s organizátorem a za předpokladu, že nenarušují průběh kurzu.

Právní nárok

Seminární program je plánován z dlouhodobého hlediska a podléhá průběžným kontrolám kvality. Vyhrazujeme si právo dále rozvíjet nabídku služeb a provádět změny týkající se obsahu i termínů seminářů, stejně jako změny lektorů. Účastníci nejsou oprávněni nárokovat si v těchto případech jakékoliv náhrady škody. Akademie Montessori Biberkor, Montessori Biberkor eV nebo Erudio Montessori, s.r.o. budou neprodleně informovat účastníky o případných změnách. Poskytovatel i organizátor zajistí, že změny jakéhokoli typu nebudou mít vliv na kvalitu obsahu kurzu nebo jeho dokončení.

V případě, že dojde k úplnému zrušení kurzu v prezenční formě v plánovaném termínu z důvodu nezávislého na vůli společnosti Erudio Montessori, s.r.o. v důsledku vyšší moci (např. epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci apod.), bude daný kurz realizován v náhradním termínu, jakmile to umožní podmínky, ve zcela výjimečných případech může být realizován i online ve formě webináře. V takovém případě nemá účastník právo na vrácení ceny kurzovného.

Poskytovatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za škody týkající se osob nebo majetku, které vzniknou účastníkovi v souvislosti s účastí na semináři.

Teze

Příspěvky a teze vytvořené v rámci studijního předmětu jsou duševním vlastnictvím účastníků. Poskytne-li je účastník poskytovateli nebo organizátorovi kurzu, děje se tak na dobrovolném základě a účastníkovi tak nevzniká žádný právní nárok. Účastník semináře obdrží odpovídající seminární materiály, které jsou chráněny autorským právem autora. Reprodukce, šíření a tisk je povolen pouze s výslovným písemným souhlasem autora. Místo právní příslušnosti je příslušný soud v České republice.

Ochrana osobních údajů

Registrací na www.erudio-montessori.cz, nebo přihlášením k zasílání novinek klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů firmou Erudio Montessori, s.r.o., IČ: 04864565 podle článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v platném znění, v rozsahu a pro účel stanovený výše.

Klient uděluje tento souhlas pro všechny poskytnuté údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e‑mail a fakturační údaje.

Pokud klient prostřednictvím emailu nebo přihlášením se skrz registrační formulář kurzu udělí souhlas k zasílání novinek, newsletterů a obchodních sdělení, společnost Erudio Montessori, s.r.o. je oprávněna osobní údaje využívat k zasílání obchodních sdělení, zejména o nových kurzech, prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy klient přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Více informací na stránce: Ochrana soukromí.

Reportážní fotografie a videozáznamy pořízené organizátory - Účastník kurzu odsouhlasením obchodních podmínek a svojí účastí na něm souhlasí se zveřejněním fotografií nebo videa reportážního charakteru, které zachycují jeho osobu, a to za účelem propagace kurzů organizátora.

Dne 16. 5. 2024