PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

 

Provozovatel tohoto webu společnost Erudio Montessori, s. r. o. , IČ 04864565, se sídlem Unhošťská 2020, 272 01 Kladno zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem za účelem poskytnutí požadovaných informací a plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle článku 4  Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“) je Erudio Montessori, s. r. o., IČ 04864565, se sídlem Unhošťská 2020, 272 01 Kladno   (dále jen „Správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@erudio-montessori.cz, tel.:  728 317 000.

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl klient a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky.

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy.

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované. Společnost Erudio Montessori, s. r. o. může přenést osobní údaje přidruženým společnostem a/nebo třetím stranám, které jsou zapojeny  do poskytování definovaných služeb, jako jsou například vzdělávací kurzy poskytované třetí stranou. Veškeré údaje přenesené za těchto podmínek budou použity striktně v souladu s účelem, pro který byly shromážděny, a nebudou poskytnuty k žádnému jinému účelu mimo definice tohoto Nařízení. 

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.erudio-montessori.cz podle článku 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo).

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem.

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);
  • Google aplikace (dokumenty, tabulky, formuláře);
  • MailChimp (vytváření a rozesílání elektronických zpráv);
  • Akademie Montessori Biberkor (poskytovatel kurzů).

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. na přístup ke svým osobním údajům;

2. na opravu osobních údajů;

3. na vymazání osobních údajů;

4. vznést námitku proti zpracování;

5. na přenositelnost údajů;

6. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@erudio-montessori.cz;

7. podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.erudio-montessori.cz nebo odesláním písemné objednávky poštou nebo mailem potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 31.1.2019