VŠEOBECNÉ  OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany

Organizátor a zprostředkovatel vzdělávacích kurzů - společnost Erudio Montessori, s. r. o., IČ: 
04864565
Účastník kurzu - klient, který se přihlásí na kurz organizovaný nebo zprostředkovaný společností Erudio Montessori, s. r. o.

2. Vymezení pojmů

Přednáška - odborný program, zpravidla kratší než 1 den, má informativní charakter

Jednodenní kurz - odborný program, kurz bez ubytování, organizuje společnost Erudio Montessori, s. r. o.

Vícedenní kurz bez ubytování - odborný program organizuje nebo zprostředkovává a prodává společnost Erudio Montessori, s. r. o. Ubytování, dopravu a stravu si zařizuje účastník na vlastní náklady. Společnost Erudio Montessori, s. r. o. může doporučit ubytování v okolí.

Akreditovaný kurz - kurz akreditovaný MŠMT

3. Registrace

Registrací se rozumí odeslání přihlašovacích údajů prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na webu www.erudio-montessori.cz, nebo přihlášení pomocí Facebooku.

4. Rezervace a zakoupení kurzu

Zakoupení kurzu je možné prostřednictvím objednávky zaslané přes formulář na www.erudio-montessori.cz. Organizátor zašle klientovi mailem potvrzení o přijetí objednávky spolu s fakturou. Po zaplacení faktury klientem je účast závazně potvrzena.

Zakoupením kurzu účastník souhlasí s obsahem, cenou, podmínkami uvedenými v popisu kurzu a se všeobecnými obchodními podmínkami. Po úhradě a přihlášení dostane klient e‑mailem potvrzení a daňový doklad.

5. Cena kurzu

Cenou kurzu se rozumí poplatek účastníka za jeho účast na kurzu v určitém termínu a lokalitě. Detailní popis kurzu vymezuje jednotlivé položky, které zahrnuje cena kurzu. Pro účastníka je závazná cena platná v momentu přihlášení do kurzu.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny kurzu.

Pokud fakturovaná strana platbu neprovede, povinnost zaplatit přechází na účastníka kurzu, kterému je tato služba poskytována. 

6. Platební metody

Klient může kurz uhradit bankovním převodem na účet společnosti Erudio Montessori, s. r. o. na základě vystavené faktury.

8. Storno podmínky

Účastník kurzu má právo stornovat přihlášku do kurzu oznámením této skutečnosti společnosti Erudio Montessori, s. r. o. e-mailem zaslaným na adresu info@erudio-montessori.cz . Po potvrzení storna je klientovi doručen opravný daňový doklad a částka snížená o storno poplatek je vrácena na účet klienta.

Výše storno poplatků ve vztahu k době před konáním kurzu:

  • více jak 30 kalendářních dní: 0 % z ceny kurzu
  • 15 až 30 kalendářních dní: 50 % z ceny kurzu
  • Méně než 14 kalendářních dní: 100 % z ceny kurzu

Storno podmínky u celoročního Diplomového kurzu Montessori se mohou lišit a každý účastník je obdrží s přihlášením se do kurzu. 

9. Právo na změnu obsahu a programu kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu obsahu, programu a harmonogramu kurzu.

10. Právo na změnu termínu nebo zrušení kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení nebo změnu termínu kurzu z důvodů nenaplnění minimálního počtu účastníků, a to nejpozději 7 dní před konáním kurzu. Minimální počet účastníků je stanoven pro každý kurz zvlášť a je možné si ho ověřit u organizátora. O případném zrušení nebo změně termínu kurzu bude účastník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. Účastník má v případě provedené změny právo na navrácení plné ceny kurzu, která bude s vystaveným opravným daňovým dokladem zaslaným elektronicky vrácena na účet klienta.

11. Ochrana osobních údajů

Registrací na www.erudio-montessori.cz, nebo přihlášením k zasílání novinek klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů firmou Erudio Montessori, s. r. o., IČ: 04864565 podle článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v platném znění, v rozsahu a pro účel stanovený výše.

Klient uděluje tento souhlas pro všechny poskytnuté údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo,       e-mail a fakturační údaje.

Pokud klient prostřednictvím emailu nebo přihlášením se skrz registrační formulář kurzu udělí souhlas k zasílání novinek, newsletterů a obchodních sdělení, společnost Erudio Montessori, s.r.o. je oprávněna osobní údaje využívat k zasílání obchodních sdělení, zejména o nových kurzech, prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy klient přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Více informací na stránce: Ochrana osobních údajů.

12. Použití fotografií a videozáznamů

Reportážní fotografie a videozáznam pořízené organizátory - účastník kurzu svojí účastí na něm souhlasí se zveřejněním fotografií nebo videa reportážního charakteru, které zachycují jeho osobu, a to za účelem propagace kurzů organizátora.

13. Pravidla chování účastníků

Účastník je povinen chovat se na kurzu ohleduplně ke svému okolí a nesmí rušit ostatní účastníky.

Bez předchozího souhlasu lektorů a organizátora je zakázáno pořizovat video- nebo audiozáznamy přednášek.

V případě, že účastník kurzu i po předchozím upozornění pokračuje v negativním jednání, může být organizátorem vyloučen z programu bez nároku na náhradu ceny kurzu.

14. Reklamační řád

Nespokojenost může účastník projevit přímo lektorovi nebo zástupci organizátora, který podle uvážení a možností zjedná okamžitou nápravu. Reklamaci je účastník povinen zaslat písemně na adresu organizátora. Reklamace bude vyřizována individuálně.

15. Odpovědnost

Klienti se účastní kurzu na vlastní nebezpečí. Účastníci by se měli ujistit, že jejich zdravotní a psychický stav umožňuje absolvovat kurz bez rizika.

Organizátor kurzu a jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za poškození, ztrátu nebo jiné škody na majetku účastníků.