Podrobný program kurzu

Sobota 1. 7. - pátek 7. 7. 2023   -   Montessori Na Beránku, Praha  

1. den - lektor: Claus-Dieter Kaul

 • Základní principy moderního učení - zvláštnosti 3. vývojového stupně z pohledu Montessori pedagogiky, vývojové psychologie a neurobiologie.
 • Prezentace úspěšných projektů Dětí Země v německých školách (filmová dokumentace)
 • Prezentace tří vývojových fází na základě zkušeností s pomůckou Velká trinomická krychle

2. den - lektor: Claus-Dieter Kaul

 • Další varianty práce s Velkou trinomickou krychlí
 • Týmová hra - stavba věže
 • Význam kultury jídla - prezentace projektu Děti Země v Praze v ZŠ Na Beránku.

3. den - lektor: Dr. Flora Niess

 • Význam projektové práce ve 3. vývojové fázi, kdy jevy jsou více chápány v souvislostech přesahujících jednotlivé vzdělávací oblasti. Ve scénářích výuky zažijí účastníci v konkrétních projektech různé přístupy k přírodním a společenským vědám, kultuře a umění.
 • Vzdělávací impulzy, stimulace představivosti, přístup člověka ke světovému dění, afektivní přístup
 • Vzdělávací prostředí v projektovém učení - Pomozte nám, abychom to společně udělali sami, význam zapojení do skupiny vrstevníků i do celosvětové komunity
 • Faktory úspěšného projektového učení
 • Příklad dokončeného projektu, faktory úspěchu (Po celou dobu kurzu jsou k dispozici složky vzorových projektů spolu s vybranou literaturou k tématu)
 • Projektová metoda Design Thinking

4. den -  lektor: Dr. Flora Niess

 • Jak zahájit projektové vyučování ve škole
 • Přirozené absorbování místo tlaku - umožňuje v projektovém učení vnitřní motivaci
 • Práce s textem
 • Prvky úspěšného brainstormingu
 • Skupinové práce na projektech - prezentace, zpětné vazby

5. den - lektor: Dr. Flora Niess

 • Aspekty podpory učení
 • Praktické cvičení na příkladu matematického projektu, který se opírá o vnitřní motivaci studentů, práce v mezioborových týmech, sémantická analýza, brainstorming
 • Závěrečná reflexe

6. den - lektor: Birgitta Berger

 • Jazyk jako nástroj komunikace a setkávání se s ostatními lidmi, se světem, se sebou samým
 • Jazyková biografie
 • Autonomní vzdělávání s jazykovým deníkem, autentickou jazykovou tvorbou a vlastními materiály
 • Práce se slovní zásobou

7. den - lektor: Birgitta Berger

 • Význam studia cizích jazyků v dospívání, autonomie žáka a klíč k úspěšnému studiu jazyků v tomto období
 • Historie anglického jazyka
 • Práce s gramatikou podle Montessori principů
 • Rozšířené čtení a jazykové projekty

Pondělí 21. 8. - neděle 27. 8. 2023 -  ZŠ Montessori Kladno

1. den - lektor: Claus-Dieter Kaul

 • Podrobná zpětná vazba z 1. bloku s jednotlivými účastníky
 • Prezentace projektu Děti Země v kladenské škole, návštěva tříd, pozemků, beseda s učiteli školy.
 • Rozdělení do projektových skupin a plánování práce na projektech na celý týden

2. den - lektor: Heike Kahler

 • Jazyk jako prostředek k vyjádření dospívajícího žáka, řeč těla, práce s textem a kreativní psaní v projektové práci
 • Sémantika - vědomí síly jazyka
 • Reciproční čtení
 • Recepce dramatu jako sociální konstrukt

3. den - lektor: Heike Kahler

 • Práce s textem a kreativní psaní v projektové práci
 • Tvorba textu - Metody intuitivního psaní
 • Digitální a analogová tvorba textu
 • Od individuálního názoru k rozumné diskusi (sociometrie a individuální pohled)

4. den - lektor: Lisa Lugo

 • Sebevyjádření pomocí hudby a tance při hledání své osobnosti
 • Tělesné vědomí osobního prostoru, objevování prostoru, formování těla, zkoumání, vnímání
 • Proces tvorby pohybu
 • Od improvizace k designu - práce napříč tématy - pouliční umění
 • Identita, kreativita, strukturovaná improvizace
 • Graffiti

5. den - lektor: Lisa Lugo

 • Stimulace kreativity, vytváření příležitostí k projevu
 • Rozcvičení těla, skupinové dynamické hry
 • Práce napříč tématy - Street Art, USA, Hip Hop
 • Tanec a literatura
 • Kulturní výchova, lidový tanec
 • Reflexe, zpětná vazba

6. den - lektor: Annalena Maas

 • Vnímání učitele žáky a rodiči - jejich emoce, pocity, fyzické a morální hodnoty, jak učitel působí na druhé
 • Jaká je role učitele, výraz, řeč těla. Využití hlasu, zpěvu, herectví, gest Výrazové prostředky, vnitřní a vnější postoj
 • Využití tělesných cvičení a různých způsobů dýchání, cvičení k eliminaci stresu
 • Význam práce s hlasem, hlasová cvičení, vyjadřování různých zvuků a emocí
 • Práce ve skupinách - dramatizace situací, řešení konfliktů, rozbor předvedených rolí, zpětná vazba
 • Spojitosti mezi emocemi a tělesnými pocity

7. den - lektor: Annalena Maas

 • Diskuze k tématům předchozího dne, vnímání změn ve vlastním těle, relaxační cvičení - práce ve skupinách
 • Dramatizace, hry přispívající k upevnění osobnosti učitele a zvládání složitých situací
 • Význam gestikulace - cvičení s hudbou

Pátek 5. 7. - čtvrtek 11. 7. 2024 - ZŠ Montessori Trutnov

1. den - lektor: Claus-Dieter Kaul

 • Podrobná zpětná vazba účastníků k 2. bloku, sdílení zkušeností s využitím získaných poznatků v praxi
 • Prezentace projektu Děti Země v trutnovské škole, beseda s učiteli, zpětná vazba, zkušenosti ze škol.

2. den - lektor: Barbara Pollok

 • Vztah k sobě samému a k ostatním
 • Orientace a cílená práce se silnými stránkami, ctnostmi a hodnotami
 • Ticho a mír s Marií Montessori - cvičení ticha a všímavosti jako základ pro budování vztahů
 • Příklad mimoškolního projektu k sebereflexi při hledání vlastního cíle a orientace při ukončení školní docházky
 • Přechodové rituály na konci školní docházky

3. den - lektor: Barbara Pollok

 • Sebereflexe a empatie: rozpoznání a pojmenování pocitů a potřeb
 • Teorie konfliktů, řešení konfliktů, konfliktní kultura ve škole
 • Vedení obtížných rozhovorů, hledání řešení (např. s rodiči)
 • Obtížné situace ve třídě

4. den - lektor: Jens Vilela Neumann

"Jsem učitel - způsoby, jak vystupovat a konat autenticky". Jak může být vlastní identita učitele součástí vyučování? Jak může učitel vyjádřit osobní zájmy, emoce a pocity během vyučování? Jak využít svoji kreativitu a na základě vyučování tvořit vlastní hry, improvizace nebo divadlo?

 • Představení jednotlivců, tělesné procvičení, jednoduché dramatizace
 • Paradigma "já"
 • Model ledovce - co znamená
 • Pozorování a rozbor komunikace na ukázce profesionálního herce
 • Morfování emocí - filmový a divadelní styl
 • Cvičení projevu, vyjádření různých emocí v mluveném projevu - dramatická cvičení
 • Jak správně podávat zpětnou vazbu, řízený dialog, nenásilná komunikace
 • Dechová cvičení, relaxace
 • Rétorická cvičení na oblíbená témata
 • Konflikt - práce ve skupinách - simulace a analýza konfliktu, úrovně, eskalace. Dramatická cvičení.

5. den - lektor: Jens Vilela Neumann

 • Improvizace - proč jsem učitelem, způsoby, jak vystupovat a konat autenticky, správné načasování kladení otázek
 • Týmové role podle Belbina
 • Způsoby vyjadřování - improvizace, prezentace, rozbor, zpětná vazba
 • Divadlo ve třídě - klady a zápory, základní prvky improvizace

6. den -lektor: Luise Haeggqwist

"Matematika - mezi projektovým vyučováním a přípravou na zkoušky". Názornost a prostor pro krásu matematiky i na druhém stupni ve škole. Zábavná práce v matematických projektech, ale i terapeuticko-pedagogické přístupy k učení a k úzkosti ze zkoušek, psychovzdělávání a podpora odolnosti v druhostupňovém vzdělávání, řešení napětí mezi koncepcí školy a přípravou na zkoušky - vše na příkladu matematiky.

 • bariéry ve výuce a možné psychické bloky v matematice
 • výpočet procent, procentové části a základu s perlovým materiálem, odvození vzorce pro výpočet
 • praktická cvičení
 • pohybová hra
 • rovnice řešené pomocí rovnicového rámu
 • rovnice o dvou neznámých, vyvození pravidla
 • samostatná práce, reflexe

7. den -lektor: Luise Haeggqwist

 • stresové reakce v učení
 • soustava linearních rovnic
 • odmocniny
 • dvojčleny a geometrické vyjádření dvojčlenů, dekanomický čtverec, binomická krychle
 • souřadnicový systém
 • graf lineárních a kvadratických funkcí
 • samostatná práce a reflexe

Středa 14. 8. - úterý 20. 8. 2024 - Montessori škola Gut Hohenberg

1. den -lektor: Claus Dieter Kaul

 • Prohlídka školy v Německu, prezentace práce a projektu Děti Země v německé škole.
 • Představení jednotlivých oblastí práce ve škole
 • Podrobná zpětná vazba z předešlých setkáních, využívání zkušeností získaných v kurzu v dosavadní praxi

2. den - lektor: Stephan Haas

"Věda a umění" - paralelní práce v týmech. Projekty ve školní výtvarné dílně umění a řemesel, projekty na téma "zažít a tvořit učební procesy v přírodních vědách", umění v kuchařských projektech.

 • Plánování týdne, rozdělení do skupin, výběr materiálů pro jednotlivé projekty
 • Zásady bezpečnosti práce, pět vzdělávacích programů - farma a polní práce, kuchyně, práce s hospodářskými zvířaty, pekárna, farmářský obchod - výběr vzdělávacího programu účastníky
 • Výtvarná dílna - pracovní techniky v kreativní a umělecké oblasti
 • Rozvrh pracovní doby a plánování činností v jednotlivých projektech - umělecký, řemeslný, vědecký

3. den - lektor: Stephan Haas

 • Účast v projektu z předchozího dne
 • Reflexe a klíčové otázky k práci na farmě
 • Aktivní vytváření kontextu teoretických prvků plánu Děti Země
 • Workshop - Nápady pro rozvoj, kompromisy ve městě - jak realizovat projekt Děti Země bez farmy, prvky skutečného plánu Děti Země, prezentace výsledků skupinové workshopu
 • Spojení umění a přírodních věd, základní kameny vývojových fází na cestě k plánu Děti Země

4. den - lektor: Stephan Haas

 • Kvalitativní požadavky na Montessori školu, vývoj nabídky, možnosti rozbití pevných struktur v rozvrhu
 • Příklad plánování přírodního vědeckého projektu, možnosti realizace, mezioborový přístup
 • Práce na vlastních projektech v oblasti vědy a umění
 • Literární kavárna

5. den - lektor: Stephan Haas

 • Vědecké zkoumání ohně, smyslů, udržitelnosti, ekosystému potoků, lesního ekosystému - skupinová práce
 • Práce na vlastních uměleckých nebo vědeckých projektech ve výtvarné dílně
 • Noční skřeti - výlet za netopýry

6. den - lektor: Stephan Haas

 • Pokračování ve skupinové práci - Vědecké zkoumání ohně, smyslů, udržitelnosti, ekosystému potoků, lesního ekosystému
 • Práce na vlastních uměleckých nebo vědeckých projektech ve výtvarné dílně
 • Umělecký design v přírodě a s využitím přírody

7. den - lektor: Stephan Haas

 • Skupinové prezentace projektů
 • Závěrečná zpětná vazba, společné ukončení

21. -22. 9. 2024, Kladno:

Závěrečné kolokvium.